Charakteristika činnosti

Katedra matematiky organizačne a odborne zabezpečuje vyučovanie matematických predmetov v študijnom programe Učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov v kombinácii s matematikou, ďalej zabezpečuje štúdium v študijnom odbore Aplikovaná matematika v magisterskom a v doktorandskom stupni. Zamestnanci katedry sa taktiež významnou mierou podieľajú na výučbe matematických predmetov pre bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium na Stavebnej fakulte a Fakulte špeciálneho inžinierstva ŽU. Z toho vyplýva odborné zameranie členov katedry a vedecko- výskumná činnosť katedry.

Popri pedagogickej práci sa členovia katedry aktívne zapájajú do vedecko-výskumnej činnosti.

  • Výročná správa katedry za rok 2009
  • Výročná správa katedry za rok 2010
  • Výročná správa katedry za rok 2011
  • Výročná správa katedry za rok 2012
  • Výročná správa katedry za rok 2013
  • Výročná správa katedry za rok 2014

  • Pripravované prednášky a semináre

  • doc. Ing. Július Štelina, CSc.: O VESMÍRE, HIGGSOVOM BOZÓNE A HIGGSOVOM MECHANIZME, KTORÝM NIEKTORÉ ČASTICE ZÍSKAVAJÚ HMOTNOSŤ (19.5.2015 o 13,00 v AD 218)